Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

 

        REGULAMIN PARKINGU

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH

PRZY OŚRODKU SANDRA SPA W KARPACZU

 

                                                                               § 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego zwanego dalej Parkingiem , będącego w zarządzie Ośrodka Sandra Spa w Karpaczu, zwanego dalej zarządcą.

2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu ( osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu)

3.Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

                                                                               § 2

1.Poprzez wjazd na teren Parkingu ( pobranie biletu parkingowego i przejazd bramą wjazdową ze szlabanem)następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego - przez Użytkownika a Zarządcą - na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2.Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.

3.Każdy Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.

5. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż  użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust.3 ustawy- Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005, Nr 108, poz.908 ze zm.) umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

                                                                               § 3

1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.

2. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.                                                                       

                                                                               § 4

Na terenie Parkingu:

a) Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r,

Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.z 2005 roku, Nr 108,poz.908 ze zm.),

b) Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,

c) Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,

d) Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów  przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którym Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie,

e) Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym musi być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia w pojedzie urządzeń radiofonicznych,

f) Użytkownik pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

                                                                               § 5

1. Wjazd na parking następuje po pobraniu biletu parkingowego z automatu znajdującego się przed szlabanem przy wjedzie.

2. Przed wyjazdem z parkingu Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Parking w recepcji głównej lub w recepcji basenowej Ośrodka zgodnie z cennikiem publicznie dostępnym na terenie parkingu.

3. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w recepcji głównej Ośrodka oraz na stronie internetowej www.sandra.karpacz.pl

4. W razie zgubionej karty parkingowej lub biletu należy uiścić opłatę parkingową w wysokości określonej w cenniku.

5. W przypadku zgubienia karty parkingowej Gość obciążony będzie płatnością 100 zł .

                                                                               § 6

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

                                                                               § 7

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.                                                                          

                                                                              § 8

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu na koszt Użytkownika.

2.W przypadkach określonych w ust.1 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.

3. Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

4. W przypadku nieuiszczenia opłaty  Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do udokumentowania faktu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego oraz dochodzenia należności na podstawie przepisów ogólnych.

                                                                               §

1.Kontrola spełniania warunków najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę .

2.Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust.1.

                                                                               § 10

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy składać w Recepcji Głównej w Sandra Spa w Karpaczu.

 

OŚRODEK SANDRA SPA W KARPACZU bardzo ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu postanowień niniejszego Regulaminu , który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 

 

 

Newsletter